หน้าหลัก
เรียน คณะผู้บริหาร คณะบุคคากร  .
เรื่อง ปรับปรุงเว็บไชต์ 
       บุคลากรท่านใด มี ผลงานทางวิชาการ อบรม ส่งเสริม โครงการ และ การกีฬา  รูปภาพ คำคม หรือ แนวความคิด  ในการปรับปรุงเว็บไชต์ให้ ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  ขอความกรุณา ส่งความคิดเห็นมาได้ที่ E-mail : Administrator@nongyama.ac.th กองงานสารสนเทศ