วิสัยทัย พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     จัดการศึกษาตลอดชีวิต  พัฒนาบุคลากร  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ล้ำเลิศกีฬา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สังคมอาเซี่ยน

พันธกิจ

 1. จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
 2. จัดให้มีการอบรม  ศึกษาดูงานและสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
 3. จัดให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. จัดให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม
 5. จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพอเพียง
 6. จัดให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา
 7. จัดแหล่งเรียนรู้สู่สังคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

           ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)

มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นหวัดร้อยเอ็ด) ดังนี้

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

๑.  จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่นเต็มตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

๒.  จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน

๓.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและชุมชน

๔.  จัดให้มีการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

สถานศึกษา

๒.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

๑. จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่

สถานศึกษา

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีคุณธรรมเต็มตามศักยภาพ

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น

๒.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี

๓.  จัดให้มีการประกันคุณภาพการจัดการปัญหาภายในสถานศึกษา

สถานศึกษา

๕. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพอเพียง

๑.  อบรมการจัดทำและการใช้สื่อเทคโนโลยี

สถานศึกษา

๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา

๑.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา

สถานศึกษา

๗.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน

๑.  จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

๒.  จัดระบบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 

๓.  จัดบริการห้องอาเซียนศึกษา

๔.  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

สถานศึกษา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่นตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆตามความต้องการของชุมชน
 3. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและชุมชน
 4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
 5. เพื่อให้บุคลากรมีวิทยฐานะสูงขึ้น
 6. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 7. เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน
 8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 10. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีสุขภาพกายและจิตดี
 11. เพื่อให้บุคลากรได้ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
 12. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านกีฬาตามความต้องการ
 13. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียนที่หลากหลาย