ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์

     จัดการศึกษาตลอดชีวิต  พัฒนาบุคลากร  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรู้คู่คุณธรรม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ล้ำเลิศกีฬา  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่สังคมอาเซี่ยน

พันธกิจ

 1. จัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
 2. จัดให้มีการอบรม  ศึกษาดูงานและสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
 3. จัดให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. จัดให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณธรรม
 5. จัดให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพอเพียง
 6. จัดให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา
 7. จัดแหล่งเรียนรู้สู่สังคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

           ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)

มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นหวัดร้อยเอ็ด) ดังนี้

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๑.  ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

๑.  จัดให้มีหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรท้องถิ่นเต็มตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน

๒.  จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน

๓.  จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและชุมชน

๔.  จัดให้มีการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด

สถานศึกษา

๒.  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

๑. จัดให้มีการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่

สถานศึกษา

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้และมีคุณธรรมเต็มตามศักยภาพ

๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น

๒.  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตดี

๓.  จัดให้มีการประกันคุณภาพการจัดการปัญหาภายในสถานศึกษา

สถานศึกษา

๕. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีให้ทันสมัยและพอเพียง

๑.  อบรมการจัดทำและการใช้สื่อเทคโนโลยี

สถานศึกษา

๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา

๑.  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา

สถานศึกษา

๗.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อนำไปสู่ประชาคมอาเซียน

๑.  จัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย

๒.  จัดระบบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและบุคลากร 

๓.  จัดบริการห้องอาเซียนศึกษา

๔.  จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

สถานศึกษา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา / หลักสูตรท้องถิ่นตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน
 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆตามความต้องการของชุมชน
 3. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนและชุมชน
 4. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม
 5. เพื่อให้บุคลากรมีวิทยฐานะสูงขึ้น
 6. เพื่อให้บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
 7. เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ต่างๆในการทำงาน
 8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 9. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
 10. เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีสุขภาพกายและจิตดี
 11. เพื่อให้บุคลากรได้ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
 12. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในด้านกีฬาตามความต้องการ
 13. เพื่อให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้สู่อาเซียนที่หลากหลาย

อัลบั้มรูปภาพ

ความทรงจำ
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.
image

Example Slide

This is dummy text. You can add any text or html markup here.


Example of code used above. It is a combination of Info Slide CSS and Multibox, so those must be turned on in the template configuration. You can actually use any of the info slide styles below just be sure to wrap with the 2 pages DIVs which are "pages_portfolio three" and if you want padding between each image the "pages_padding" DIV. Notice on the first DIV there is a "three". You can enter one, two, three, four, five and six depending on how many portfolio items you want on one row (Be sure to keep that space before the three too):

<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Code Used For This Page:

<h1 class="s5_centerit">Our Amazing Projects</h1>
<span class="s5_centerit ourteam_subtitle">Great design comes with understanding our clients needs</span>
<br>
<br>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb4" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image4.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image4.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb5" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image1.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image1.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb6" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image6.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image6.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image7.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image7.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image8.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image8.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image9.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image9.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb1" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image5.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb2" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/images2.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pages_portfolio three">
<div class="pages_padding">
<div class="s5_is_css_7">
<div class="s5_is_css_wrap_7">
<div class="s5_is_css_hidden">
<a class="button darkcolor s5mb" id="mb3" title="A4 Paper Project" href="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" rel="[me]">Zoom Image</a>
<a class="button">View Project</a>
</div>
</div>
<img src="http://www.shape5.com/demo/images/general/portfolio/image3.jpg" alt="image"/>
<div class="s5_is_slide_css"></div>
<div class="s5_is_slide_7_css">
<div class="s5_is_slide_padding">
<h3>Example Slide</h3>
This is dummy text. You can add any text or html markup here.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="clear:both;"></div>

ประวัตความเป็นมา   

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า

(สหมิตรพิทยประสาท)  อาศัยเรียนที่ ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าม้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ -พ.ศ. ๒๔๘๗  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาได้ย้ายมาสร้างอาคารเอกเทศบนที่ดินได้รับบริจาคจากชาวบ้าน จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา และย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗  

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาลมีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหญ้าม้า (ท.รอ.๕) 

ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนและใช้ชื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ ไร่ ๑ งาน รวมกับพื้นที่เดิมเป็น ๑๑ ไร่ ๓๒ ตารางวา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดเป็นโรงเรียนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ห้องเรียน  เปิดทำการสอนกีฬา ๘ ประเภท

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๓ ไร่ เพื่อเตรียมการก่อสร้างหอพักนักเรียนกีฬา  สนามเทนนิส    ต่อมาคุณพ่ออุ่น ตรีทศ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๒๙ ตารางวา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๔ ไร่  เพื่อเตรียมการก่อสร้างหอพักนักเรียนกีฬา  และอาคารอนุบาล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๘ ไร่  เป็นที่ดินว่างยังไม่ทำการก่อสร้าง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  ๒๖  ไร่ ๖๑ ตารางวา

หมวดหมู่รอง