ประวัตความเป็นมา   

โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด)  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า

(สหมิตรพิทยประสาท)  อาศัยเรียนที่ ศาลาวัดบ้านหนองหญ้าม้าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ -พ.ศ. ๒๔๘๗  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาได้ย้ายมาสร้างอาคารเอกเทศบนที่ดินได้รับบริจาคจากชาวบ้าน จำนวน ๘ ไร่ ๓ งาน ๓๒ ตารางวา และย้ายมาเรียนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗  

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐  ได้โอนเป็นโรงเรียนเทศบาลมีชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองหญ้าม้า (ท.รอ.๕) 

ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนและใช้ชื่อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ปีการศึกษา ๒๕๔๕  ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม ๒ ไร่ ๑ งาน รวมกับพื้นที่เดิมเป็น ๑๑ ไร่ ๓๒ ตารางวา 

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้เปิดเป็นโรงเรียนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด  เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๒ ห้องเรียน  เปิดทำการสอนกีฬา ๘ ประเภท

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๓ ไร่ เพื่อเตรียมการก่อสร้างหอพักนักเรียนกีฬา  สนามเทนนิส    ต่อมาคุณพ่ออุ่น ตรีทศ ได้บริจาคที่ดินจำนวน ๒๙ ตารางวา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๐  ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๔ ไร่  เพื่อเตรียมการก่อสร้างหอพักนักเรียนกีฬา  และอาคารอนุบาล 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้จัดซื้อที่ดินอีก ๘ ไร่  เป็นที่ดินว่างยังไม่ทำการก่อสร้าง

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน

รวมมีที่ดินทั้งสิ้น  ๒๖  ไร่ ๖๑ ตารางวา